Coral Way NET

Faith-Based Organizations

Iglesia Bautista Resurrección
2323 SW 27th Avenue
Miami, Florida 33145
(305) 854-3561

Our Lady of Lebanon Church
2055 Coral Way
Miami, Florida  33128
(305) 856-7449

St. Raymond of Peñaforte
3475 SW 17 Street
Miami, Florida 33145
(305) 446-2427